Ceny reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z pózn. zm. (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988r., Nr 14, poz. 106, z 1989r., Nr 50, poz. 299, z 1990r., Nr 62, poz. 362, z 1991 r., Nr 42, poz. 187, z 1992r., Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 i Nr 65, poz. 772 z 2000 r.) oraz ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1255 z 1999 r.) i ustawa budżetowa na dany rok, a także rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15 z 2005 r., poz. 131).

Za stronicę tłumaczenia przyjmuje się 25 wierszy po 45 znaków, co daje 1125 znaków – łącznie z odstępami.


Stronicę rozpoczętą liczy się za całą.